Sớm hoàn thiện hồ sơ sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Bộ sẽ sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, các vướng mắc trong quy định tại Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 sẽ được tháo gỡ theo hướng: Điều chỉnh các quy định về ưu đãi cho chủ đầu tư phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được hưởng ưu đãi thực chất. Việc bổ sung quy định về tài chính phát triển nhà ở xã hội cũng theo hướng quản lý chặt chẽ, đúng quy định pháp luật và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực từ quỹ đất 20% dành cho nhà ở xã hội trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại các vị trí không phù hợp để đưa vào quỹ phát triển nhà ở xã hội; bổ sung quy định trách nhiệm cụ thể của các địa phương trong việc thực hiện quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng và bố trí đủ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, tổ chức lựa chọn đơn vị đủ năng lực để thực hiện…

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ này, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức các hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, đẩy mạnh truyền thông chính sách trong quá trình soạn thảo luật, nhằm bảo đảm tính thực tiễn, khả thi, tạo sự đồng thuận cao.